Weekly & Daily Shiurim


DayTimeTopicGiven By
Monday-Friday
Sunday
Shabbos
5:30 A.M.
7:15 A.M.
45min before mincha

Daf Yomi

Rov
Monday-Friday
Sunday
after Shacharis
7:15 A.M.
Mishna Brurah
Sundayafter ShacharisChabura - Sukkah
Monday8:30 P.M.Chabura - Sanhedrin
Wednesday8:30 P.M.HalachaRov
Thursday9:30 P.M.Mishmar
Friday Night-WinterTBAChumashRov
Shabbos8:15 A.M.ChumashRov
Website Sponsored By Tzally Hyman Lzecher Nishmas Dovid B"R Yehuda Hakohaen